Termisk borrplan

Placering av energibrunnar avvägs noggrant med hjälp av resultat från energibalansberäkning och vilka tillgängliga ytor som finns för borrning. Det är en viktig handling som även underlättar brunnsborrarens arbete och ger en god bild över hur det kommer se ut under markytan.
Vid begränsad yta för borrning i markplan utnyttjas gradborrning in under byggnader.


Underlag
Upprättandet av en termisk borrplan baseras på tidigare genomförd provborrning, termiskt responstest samt energibalansberäkning. Fastighetsritning används som underlag.

Utförande
Vi upprättar en övergripande markritning samt måttsatta arbetsritningar som kan användas som underlag till entreprenören. Den övergripande ritningen kan även med fördel användas i anmälan till den lokala miljömyndigheten. Ledningsförläggning och placering av eventuella samlingsbrunnar i mark framarbetas i samråd med uppdragsgivare och införs på ritningarna.

Vid gradborrning tillhandahåller vi även uppgifter gällande riktning i horisontal- och vertikalplan vilket borrentreprenören använder som underlag för utförandet. Gradborrning är en metod för att utöka tillgänglig bergsvolym, även om markytan är begränsad. Markering av borrhålens beräknade utsträckning i x-y planet sker i fallet vid gradborrning.

termisk borrplan