Allmänna bestämmelser TRT

Beställare accepterar dessa bestämmelser genom att avropa utförande av TRT mätning från Accio AB.

Lämnande av uppgifter

Nedan uppgifter tillsänds Accio AB innan mätning skall utföras.

 

1) Adressuppgifter till arbetsplats
2) Projektnamn
3) Beställarens representant och telefonnummer
4) Kollektorlängd
5) Typ av kollektor
6) Fyllnadsmaterial (om det finns)

7) Typ av köldbärare
8) Borrhålsdimension (i berg)
9) Antal meter foderrör och dimension
10) Avstånd till grundvattenyta
11) Önskemål om utförandedatum
12) Om specifikt flöde önskas under testen

 

På testplatsen
Elektisk ström
Beställaren tillhandahåller och bekostar kontinuerlig ström (16 A ner till 200 m, däröver 32 A varav maximalt 26 A nyttjas), 3 fas - 400 V - 50 Hz - European standard CEE - utan jordfelsbrytare. Kabel skall nå fram till borrhål + 2 m. OBS! Utrustningen kan skadas om fas, nolla eller jord saknas varvid beställaren skall tillse att kraftmatningen är korrekt innan etablering av TRT utrustning. Skador pga felaktig ström debiteras.

 

Tillgänglighet
Körbar väg alternativt att beställare tillhandahåller in och utlyftning utan dröjsmål.

 

Kollektor
Kollektorn skall vara monterad genom foderrörslock och PE rören avslutade 0.5 m ovan lock med skyddshuvar. Foderrör skall vara kapade i marknivå.


Säkerhet
Beställaren ansvarar för skydd mot skadegörelse och stöld. Åverkan och förlust debiteras beställaren.

 

Övrigt
TRT utrustningen kan monteras så snart kollektorn är monterad och fylld. Fördröjning av inledande av mätningen kan förekomma upp till 48 timmar efter borrningens avslutande beroende på lokala förutsättningar.

 

Tilläggsdebitering
T1: Observera att vi måste ha en kontinuerlig strömförsörjning under hela testet. Om strömmen bryts måste testet göras om vilket debiteras med en ny avgift.
T2: Hinder vid etablering eller avetablering debiteras med teknikerarvode samt eventuella övriga kostnader
T3: Försening av mätstart eller förlängning av mätperiod debiteras med 20% av aktuellt prisbasbelopp (2010:110) per påbörjad dags försening. Försening räknas från utrustningen skulle monterats till den monteras under förutsättning att returneringen av enheten blir försenad. För parterkunder som hanterar utrustningen i fält gäller tidsberäkningen från mottagandet till återsändandet om tiden överstiger 4 dagar, om annat ej avtalats.
T4: Tilläggsfrakt som orsakats av beställaren vid tex leveranshinder