FlowLog

Kapacitetsutvärdering av borrhål
Vid projektering av uttag eller återföring av grundvatten är det viktigt att veta kapaciteten i de olika nivåerna i brunnen. Genom vetskap om var vattenförande sprickor finns kan projektering av korrekt borrdjup utföras och investeringen optimeras.


Vad är en FlowLog?
På marknaden finns olika typer av metoder för flödesutvärdering av borrhål. Accio´s metod bygger på principen att noggrant registrera brunnens kapacitet i olika sektioner och med förändring av injekteringstrycket. Den sektionella provningen innebär att kapaciteten bedöms under vald nivå och ner till botten av brunnen(andra konfigurationer kan erbjudas). Genom stegvis provning beräknas parametrarna för respektive nivå för att erhålla genomsläpplighet.


Fördelar
Resultatet från mätningen utgör dimensionerande förutsättningar för antalet brunnar som erfordras samt lämpligt borrdjup. Investeringskostnad kan därmed optimeras och funktionen kan säkerställas.


Kvalitetssäkring
Samtliga parametrar från mätningen loggas automatiskt och lagras i en databas för att undvika avläsningsfel. Beställaren kan följa registrerad data via en webbläsare i realtid.