GEOdiv

Inmätning av utförd borrning
Syftet med inmätning av borrhål är att få x, y, z koordinater över borrhålets faktiska utsträckning och därmed uppgift på hur mycket borrhålet avviker sig från den tänkta riktningen. Med denna information kan borrplanen korrigeras löpande för att uppnå ett önskat resultat.


Fördelar
Det är inte ovanligt att ett borrhål avviker från den egentligt tänkta riktningen, vilket kan skapa problem när det gäller effektuttag, fastighetsgräns och om det finns djupt liggande tunnlar eller ledningar etc.
För att säkerställa funktionen och ha möjlighet att förändra borrplanen om borrhålen har kommit för nära varandra är en rakhetsmätning nödvändig.

GEOdiv_profil

Vi erbjuder såväl mätning som löpande korrektions-beräkningar för geoenergisystem och arbetar som ett led mellan beställare och entreprenör. Instrumentet klarar av att mäta ner till ett djup av 4500 meter, men normalt arbetsområde är ner till 300 meter.


Varför utföra rakhetsmätning?
Illustrationen visar hur det kan se ut i praktiken. Konsekvenserna av detta rent energitekniskt är att den dimensionerade bergsvolym som legat till grund för energibalansberäkningen kanske inte uppnås. Detta påverkar i sin tur systemets effektivitet.
I känsliga områden kan det vara av största vikt att man, med säkerhet, vet var hålet går, så att det exempelvis inte borras in i en djupt liggande tunnel eller liknande.
Vi kan även bistå med råd angående val av metoder som finns på marknaden för att minimera avvikelser.


Utförande
Efter avslutad borrning, alternativt då borrning skett till avsett kontrolldjup, sänks en sond ner och registrerar  x-y-z koordinater relaterat till toppen på borrhålet. Efter mätningen laddas data ner till en handdator där resultatet visas för att fatta beslut, om fortsatt borrning, direkt på plats. Alternativt sker sammanställning av mätdata och en eventuell inritning på den termiska borrplanen.