FlowCheck

Tryckfalls- och täthetsverifiering av energibrunnar
Kvalitetssäkring av energikollektorer efter montage i borrhål men innan sammankoppling med markslangar rekommenderas för att snabbt hitta eventuella avvikelser.  Dataloggning av mätvärden i stället för manuell avläsning säkrar att korrekta mätvärden finns registrerade.

FlowCheck i fält

Utförande
När energikollektorn är färdigmonterad, fylld och avluftad monteras FlowCheck-utrustningen genom anslutning av utrustningen mot energikollektorn provningen startas. Trycksättning av systemet till aktuellt provtryck utförs (standard max 6 bar, min 1.3 ggr

arbetstryck) och dataloggning inleds. PE-materialets elasticitetsmodul innebär att en naturlig tryckminskning kommer att ske då rören expanderar och ny trycksättning kan erfordras. Samtidigt som täthetskontroll genomförs utförs en tryckfallsmätning vid inställt flödeskrav för att verifiera aktuellt tryckfall vid nominellt flöde.


Kvalitetssäkring
Provtryckningsrapporten är ett kvalitetsdokument för såväl entreprenör som beställare. Rapporten visar att systemet var tätt vid tidpunkten för utförandet samt vilket tryckfall som aktuell kollektor uppvisar vid dimensionerande flöde. Felaktigheter kan upptäckas tidigt vilket minskar kostnader för byte samt olägenheter för slutkund.


Alternativ lösning – kompletterande lösning
Mätning kan även med fördel utföras då energibrunnen är sammanbunden med samlingsbrunn och då sker mätningen från samlingsbrunnen. Denna mätning verifierar därmed täthet från samlingsbrunn till borrhålsbotten samt uppgift på totalt tryckfall på denna del av systemet.