GEOcheck

Täthetsverifiering av geoenergisystem
Provtryckning av större sammansatta rörsystem som består av PE-rör är mycket tidskrävande att utföra enligt norm. Kvaliteten med manuell mätning är även mycket beroende på den mänskliga faktorn. Vårt system bygger på automatisk mätning och dataverifiering vilket övervakas på distans.

Utförande
När rörsystemet är färdigmonterat, fyllt och avluftat monteras GEOCHECK-utrustningen i systemet och provningen startas. Trycksättning av systemet till aktuellt provtryck utförs och dataloggning inleds.
PE-materialets elasticitetsmodul innebär att ett naturligt tryckfall kommer att ske med tiden. I fall med många borrhål är det även naturligt att systemtrycket behöver höjas efter ett par dagar. Ett godkänt provtryckt system uppnås när ett stabilt tryck samt historiskt tryckfall enligt tryckfallsnorm för polyefiner är verifierat.


Kvalitetssäkring
Provtryckningsrapporten är ett kvalitetsdokument för såväl entreprenör som beställare. Rapporten visar att systemet var tätt vid tidpunkten för utförandet. För entreprenörer är det ett skydd mot skador på installationen som kan ske under en pågående entreprenad av annan part. För beställaren är det en kvalitetssäkring att erhålla en tredjeparts kontroll av systemets täthet innan godkännande av entreprenaden.


Loggning med larmfunktion (option)
Under större entreprenader kan det dröja innan alla entreprenader är klara och driftsättning sker. Under denna tid finns risk för åverkan från annan entreprenör vilket kan orsaka läckage. Markentreprenader, tillfällig spont eller högt marktryck från en lyftkran är några exempel på risker under entreprenaden.  Lösningen på detta är att fortsätta logga systemtrycket fram till driftsättning för att säkerställa att läckage inte inträffat. Skulle olyckan vara framme skickas ett larm direkt, vilket avsevärt begränsar kostnaden för åtgärd mot om läckaget upptäcks först vid driftsättning. Kostnadsföring till rätt entreprenör för skadan kan även lättare ske då man vet när tryckfallet inträffat.