Energibalansberäkning 

Grunden för en långsiktigt hållbar energilösning
Energibalansberäkning av ett borrhålssystem visar på hur månadstemperaturer i borrhålen kommer att utvecklas över lång tid. Utan denna finns stor risk för överinvestering, underdimensionering och framtida kostsamma driftsproblem.


Energi och effektuttag
Värme och kyllaster i form av periodiska och momentana behov är direkt avgörande för hur effektivt ett system kommer att fungera på kort och lång sikt. En energibalansberäkning behandlar energibehoven då dessa påverkar långtidseffekterna. När balans råder mellan avgiven och upptagen energimängd i energibrunnarna i ett geoenergisystem så har man ett lånsiktigt hållbart system.


Förutsättningar
Oavsett om det är vid nyproduktion eller byte av befintligt klimathållningssystem, är de givna förutsättningar som används som indata i energibalansberäkningen mycket viktiga.

Om underlag för en befintlig byggnad saknas kan vi erbjuda en mättjänst där vi tar fram byggnadens effektsignatur. De lokala berggrundsförutsättningarna, vad gäller termiska egenskaper samt värmeöverföring i borrhålet, fås via ett termiskt responstest, TRT, vilket alltid rekommenderas inför en energibalansberäkning.


Resultat
Via resultatet från en energibalansberäkning fås uppgifter på antal borrhål, borrdjup samt konfiguration som erfordras för att erhålla ett system i balans. I de fall byggnadens energibehov av värme och kyla inte är i balans kan utredning av återladdning av värme eller kyla behövas för att undvika en överinvestering i antal borrhål.

Energiprofil