När en TRT test är utförd analyseras resultatet och sammanställs i en rapport. Vi beskriver nedan resultatet.

 

RESULTAT
Värmeledningstal
Bergets förmåga att leda energi. Angivet borrhålsmotstånd är det effektiva borrhålsmotståndet som inkluderar grundvatten och grundvattenrörelser. Normalt ligger borrhålsmotståndet mellan 2 - 4 W/m.K och värden högre än detta beror oftast på grundvattenrörelser. Ett högt värmeledningstal är bra för systemet under förutsättning att säsongslagring av energi ej skall användas.

Borrhålsmotstånd
Tröghet att överföra energi från fluiden till borrhålsväggen. Normalt område är 0.05 - 0.15 K.m/W. Ett lågt borrhålsmotstånd är att föredra då mindre temperarturskillnad mellan köldbärare och berg erfordras för att överföra samma effekt.

Ostörd berggrundstemperatur
Registrerad medeltemperatur vid testens start då cirkulation av köldbärarvätskan genomförts utan effekttillförsel. 

Mätdata
Tillförd effekt
Medeleffekt tillförd energibrunnen under mätperioden. Normalt utförd test med specifik effekt på 40 - 60 W/m, vilket innebär 8 - 12 kW för ett borrhål på 200 m. Den specifika effekten motsvarar normalt sett inte dimensionerande effekt vid dimensionering av systemlösning.

Vätskeflöde
Medelflöde under testen.

Temperaturskillnad
Skillnad i temperatur mellan tillopp och returledning under testen. Normalt 3 -5 K.

Tryckfall energikollektor
Medeltryckfall kollektor inkl anslutningskopplingar.

Testperiod
Tid med energitillförsel under testet.

Geotermiskt flöde
Beräknat geotermiskt flöde med utgångspunkt från närmaste kända årsmedeltemperatur.

GRAFER

Graferna visar registrerade mätdata under huvudtestet samt beräknade parametrar.

Termiskt motstånd
Normalt skall dessa grafter gå mot ett konstant värde. I de fall det inte gör det indikerar det grundvattenströmning alternativt anomalier i berggrunden.


Hur använder man resultatet från en TRT mätning?

Effektuttag
Via erhållna berggrundsparametrar kan man göra en beräkning av maximalt uttagen momentan effekt genom att utnyttja borrhålsmotståndet och ansätta maximalt accepterad drivande temperatur mellan fluid och berggrund. Exempelvis ger ett borrhålsmotstånd på 0.08 K/W.m och 3 K i drivande temperatur ett maximalt momentant effektuttag på 37.5 W/m. OBS! Detta är momentan effekt och den kan reduceras av temperaturutveckling i berggrunden pga energiväxlingen.

Energidimensionering
För att utföra en energidimensionering och därigenom beräkna antal borrhål, borrdjup och inbördes avstånd mellan borrhålen så används värmeledningstal, borrhålsmotstånd och ostörd berggrundtemperatur. Dessa parametrar används tillsammans med vald värmepump, temperaturer på vätskesystemen i byggnaden samt energi och effektprofiler för byggnaden. Vi erbjuder denna tjänst, se mer under energibalansberäkning.