Energilager till hotell - 12 000 m borrning

 

Systembeskrivning:

Det nya landmärket Träkronan i Piteå kommer att förses med energi till värme, varmvatten och kyla via ett energilager projekterat av Accio. Borrning påbörjas i mitten av mars 2015 och det färdiga energilagret kommer att bestå av 12 000 m borrning vilka utförs via gradborrning under byggnaden.

 

Utförs 2015

Systemlösning:

Antal energibrunnar 40st
Medeldjup 300 m
Typ av kollektor 4x32
Köldbärare bioetanol+vatten
   

 

Systembeskrivning:

Utförandeentreprenad av 40 borrhål med ett djup på 300 meter per brunn. Borrning kommer att ske från ett par avgränsade områden då platsbrist i ytan råder samt då borrning kommer att utföras under pågående rivning och byggprocess. Lagret består av ett antal tätt liggande slangförsedda borrhål. Dessa kopplas samman i ett markförlagt slangsystem som via samlingsbrunnar och tillhörande stamledningar avslutas med ventilavsättningar för vidare anslutning.

Accio AB ansvarar för projektering av detta bergenergisystem.

TE: Norrfjärdens Brunnsborrningar