Under hösten 2013 utförs ett specialprojekt med djupjordvärme

 

- I områden med stora jorddjup är det kostsamt att utföra traditionell bergvärme, säger Fredrik Hansson VD på Accio.

Accio har under ett flertal år arbetat tillsammans med entreprenörer för att ta fram ett kostnadseffektivt sätt för installera värmepumpar baserade på djupjordvärme. Lyckade resultat från kompletteringsborrning till mindre ytjordvärmesystem visar på lösningens förträfflighet. Dimensioneringsmässigt så utförs större system efter utförandet av ett termiskt responstest för att erhålla markens energitekniska egenskaper.

Systemet skall vara i gång till vintern 2013/2014 och kommer att förse en kontorsbyggnad i södra Sverige med värme och kyla.